Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”

Краен срок за кандидатстване: 12 януари 2009 г., 16,00 ч.
Бюджет по схемата: 40 000 000 евро
Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността им.
Финансиране
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект следва да бъде в следните граници:
• Минимален размер: 200 000 лева.
• Максимален размер: 5 000 000 лева.Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект е не повече от 50% от общите допустими разходи по проекта.Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
• да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия по чл. 3 и 4 от Закона за МСП.
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2005, 2006 и 2007 г.), и
• са реализирали нетни приходи от продажби за 2007 г., равни на или надвишаващи 5 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
• Са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия към момента на кандидатстване.
• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
– 10.81. „Производство на захар”
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”
– 10.9 „Производство на готови храни за животни”
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”
– 11.02. „Производство на вина от грозде”
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
– 11.05. „Производство на пиво”
– 11.06. „Производство на малц”Допустими за финансиране са разходи за:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
– Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.Разходи за извършване на СМР – не повече от 20 % от общите допустими разходи по проекта:
– Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително – монтажни работи /СМР/, водещи до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи – до 50 % от общите допустими разходи по проекта:
– Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи  – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.
За разработка на проекти по мярката, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни

Continue in browser
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen