Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”

Краен срок за кандидатстване: 12 януари 2009 г., 16,00 ч.
Бюджет по схемата: 40 000 000 евро
Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността им.
Финансиране
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект следва да бъде в следните граници:
• Минимален размер: 200 000 лева.
• Максимален размер: 5 000 000 лева.Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект е не повече от 50% от общите допустими разходи по проекта.Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
• да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия по чл. 3 и 4 от Закона за МСП.
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2005, 2006 и 2007 г.), и
• са реализирали нетни приходи от продажби за 2007 г., равни на или надвишаващи 5 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
• Са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия към момента на кандидатстване.
• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
– 10.81. „Производство на захар”
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”
– 10.9 „Производство на готови храни за животни”
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”
– 11.02. „Производство на вина от грозде”
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
– 11.05. „Производство на пиво”
– 11.06. „Производство на малц”Допустими за финансиране са разходи за:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
– Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.Разходи за извършване на СМР – не повече от 20 % от общите допустими разходи по проекта:
– Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително – монтажни работи /СМР/, водещи до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи – до 50 % от общите допустими разходи по проекта:
– Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи  – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.
За разработка на проекти по мярката, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни