Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”

Период за прием на документи: 4 юни – 7 септември 2010 г., 16 часа

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Безвъзмездно финансиране
50% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер 1 млн. лв. и максимален размер 4 млн.  лв.

Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността им.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
• да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия по чл. 3 и 4 от Закона за МСП и
• да имат приключени минимум 3 финансови години (2007, 2008, 2009) и
• да имат минимален оборот за 2009 г. – 5 млн. лв.

Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
• Са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия към момента на кандидатстване.
• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
– 10.81. „Производство на захар”
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”
– 10.9 „Производство на готови храни за животни”
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”
– 11.02. „Производство на вина от грозде”
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
– 11.05. „Производство на пиво”
– 11.06. „Производство на малц”

Допустими по схемата са проекти, които се отнасят минимум до един от следните два варианта:
Вариант 1: Внедряване на права по интелектуална собственост, придобити от кандидата, като допустими са:
а) проекти, свързани с внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, за които кандидатът е придобил правата по интелектуална собственост от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин (с изключение на апорт) към датата на подаване на проектното предложение. В този случай, кандидатите следва да представят към проектните си предложения копие на Патент за изобретение, Свидетелство за регистрация на полезен модел, Свидетелство за регистрация на промишлен дизайн, Договор за прехвърляне на ноу-хау, Лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост или друг приложим документ, удостоверяващ придобити права по интелектуална собственост върху продукта, процеса, услугата, технологията, който/която ще бъде внедрен/а от кандидата с изпълнението на проекта;
б) проекти, свързани с внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, за които кандидатът ще придобие правата по интелектуална собственост от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин (с изключение на апорт) в рамките на проекта. В този случай, кандидатите следва да представят към проектните си предложения предварителен договор или договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост.

Вариант 2: Внедряване на нов за кандидата продукт, процес, услуга или технология, които са на пазара не по-рано от 2008 г., като допустими са:
а) проекти за закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, което води до внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо произвежданите/прилагани такива, и които все още не се прилагат/произвеждат/предлагат или са на пазара не по-рано от 2008 г.;
б) проекти за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата, и които все още не се прилагат или са на пазара не по-рано от 2008 г..
За удостоверяване на съответствието на проектите с Вариант 2 кандидатите следва да представят към проектните си предложения документ/и, издаден/и от съответна браншова камара/асоциация, научна организация, висше учебно заведение, център за технологичен трансфер или др. подобна организация, потвърждение от производители или доставчици и др., който/които удостоверява/т иновативността на планирания за внедряване по проекта продукт, процес, услуга, технология или на предвидените за закупуване машини, съоръжения, оборудване.

Допустими за финансиране по схемата са:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
– Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи – до 50% от общите разходи по проекта:
– Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи  – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Разходи за консултантски услуги
за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.

Срок за изпълнение на проектите:
24 месеца

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук .

 

За разработка на проекти по схема „Технологична модернизация в големи предприятия”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни