Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване: 19.09.2011 – 20.12.2011 г.

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева
Допустими за финансиране са разходи за:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.Разходи за консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието (в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии), както и визуализация и одит.

Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.
Безвъзмездно финансиране
• за микро и малки предприятия – 70%
•  за средни предприятия – 60%
Минимален и максимален размер на помощта
• за микро предприятия – 100 000 лв., 500 000 лв.
• за малки предприятия – 200 000 лв., 1 000 000 лв.
• за средни предприятия – 300 000 лв., 2 000 000 лв.
Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:
• за микро предприятия – 142 857,14 лв.;
• за малко предприятие – 285 714,29 лв.;
• за средно предприятие – 500 000,00 лв.
Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• да имат седалище в България
• да са микро (до 9 човека персонал), малки (10-49) или средни (50-249) предприятия
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.)
• нетните приходи от продажби през последната приключена финансова година (2010 г.) в зависмост от категорията на предприятието-кандидат, следва да бъдат минимум:
– за микро предприятия – 200 хил. лв.
– за малки предприятия – 400 хил. лв.
– за средни предприятия – 1 млн. лв.
• да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
– Сектор  C
– Сектор J – раздели J61 Далекосъобщения, J62 Дейности в областта на информационните технологии, J63 Информационни услуги;
– Сектор M – само раздел М72 Научноизследователска и развойна дейност.
Пълен списък на дейностите, които се включват в посочените раздели и са допустими по настоящата схема.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схема „Технологична модернизация в МСП“, може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.

Ако кандидатстването по схема „Технологична модернизация в МСП“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:
На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване и Бюджета по проекта.
На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 55.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За допълнителни въпроси по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02 448 41 64, 0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни