Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Период за прием на документи: 10 май – 10 август 2010 г., 16 часа

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева
Безвъзмездно финансиране, в зависимост от вида на предприятието и района, в който развива дейност, е както следва
 

Район, в който предприятието извършва дейност Микро п-я Малки п-я Средни п-я
Югозападен 60% 55% 50%
Южен централен и Североизточен 65% 60% 55%
Югоизточен, Северен централен и Северозападен 70% 65% 60%

Минимален и максимален размер на помощта
• за микро предприятия – 50 000 лв., 200 000 лв.
• за малки предприятия – 200 000 лв., 1 000 000 лв.
• за средни предприятия – 200 000 лв., 2 000 000 лв.
Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• да имат седалище в България
• да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за МСП
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.)
• да са реализирали нетни приходи от продажби през 2009 г. равни на или надвишаващи 80 000 лева.
• да развиват основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 както следва:
Сектор C – Преработвателна промишленост;
– Сектор J – само код 62 „Дейности в областта на информационните технологии” и код 63 „Информационни дейности”;
– Сектор Е – само код 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”.
Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.
• Микропредприятия  – за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
– 10.81. „Производство на захар”
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”
– 10.9 „Производство на готови храни за животни”
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”
– 11.02. „Производство на вина от грозде”
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
– 11.05. „Производство на пиво”
– 11.06. „Производство на малц”Допустими за финансиране са разходи за:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.
В случаите на закупуване на компютърно оборудване/информационни системи, те трябва да са необходими за употребата на специализираните компютърни приложения.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.Разходи за консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието (в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии), както и визуализация и одит.

Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.
Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук .

За допълнителни въпроси по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02/448 41 64, 0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни