Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 13.02 – 30.04.2020 г.

Бюджет: 117 349 800 лева

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

• ИКТ и информатика:
− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− роботика и автоматизация на процеси;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
− нано-технологии в услуга на медицината
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ
Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

1) Разходи по елемент „Инвестиции“
Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.
Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес – до 200 хил. лева.

2) Разходи по елемент „Услуги“ (до 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта)
разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: разходи за консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, разходи за подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, разходи за обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например: разходи за такси за услуги, извършвани от Патентно ведомство (с изключение на такси за подаване на заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн); разходи за външни услуги (договори за възлагане, граждански договори), свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновации, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; разходи за подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; разходи за услуги, свързани с получаване на защитен документ; разходи за услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.; разходи за участия в обучения (вкл. такси за обучения, разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни)) и др.п.
Горепосочените разходи са допустими, в случай че са свързани с права по интелектуална собственост за иновации, които се подкрепят по проекта.
разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например: разходи за външни консултантски услуги (договори за възлагане/граждански договори); разходи за обучения (вкл. такси за обучения, разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни)) и др.п.
Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната. Кандидатите следва да имат предвид, че спазването на изискванията по отношение на максималните размери на разходите за командировки, съгласно посочената наредба, ще бъде проверявано на етап изпълнение.
разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни и др.п;
разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др.п;
Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение на проекта.
разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане/граждански договори) – до 15 000 лв.;
разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.п.;
разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др.п.;
разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. п.

ФИНАНСИРАНЕ
В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”
% на БФП  – 70%
минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейностив ЮЗР Минимална сума на БФП Максимална сума на БФП
Микро и малки предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 500 хил. лв
Средни предприятия 60 % 35 % 100 хил. лв. 750 хил. лв
Големи предприятия 50 % 25 % 100 хил. лв. 1 млн. лв.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА
Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:
са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Ако кандидатстването по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

Предпроектно проучване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да Ви запознаем с критериите, които дават приоритет при оценката на проектите по схемата и да направим прогноза за броя на точките, които има потенциал да получи проектът при оценка.
На етап кандидатстване
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Декларациите, които се внасят за оценка.
На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни