Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Период за прием: 3 май – 23 май 2022

Бюджет на процедурата: 136 226 120 лева

Основна цел: Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за малки и средни предприятия и устойчиво възстановяване на икономиката.

Кой може да кандидатства
Допустими за кандидатстване са микро, малки и средни предприятия с основна дейност в производствения сектор на икономиката (сектор „С“, съгласно КИД), които имат приключени 2018, 2019 и 2020 години.

Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за микро предприятия >= 210 хил. лв.
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

Безвъзмездно финансиране
• 50% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на безвъзмездната помощ – 25 000 лв.
• максимален размер на безвъзмездната помощ – 150 000 лв.

Допустими дейности и разходи:
1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване:
1.1. Котли
1.2. Горелки
1.3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
1.4. Котли за изгаряне на биомаса (вкл. биомаса под формата на отпадъци, но без биомаса от земеделски произход)
1.5. Инфрачервено лъчисто отопление
1.6. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди
1.7. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване
1.8. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)
1.9. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство
1.10. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане
1.11. Системи за хибридна вентилация
1.12. Чилъри
1.13. Климатични камери с високо ефективна регенерация или рекуперация на топлина/студ/влага
1.14. Енергийно-ефективни охладители на въздух
1.15. Помпи
1.16. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
1.17. Въздуходувки за сгъстен въздух
1.18. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
1.19. Изсушители на сгъстен въздух
1.20. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
1.21. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери
1.22. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
1.23. Енергоспестяващи осветители
1.24. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението

Заявените разходи за дълготрайни активи/материали следва да съответстват на заложените референтни стойности в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, като е допустимо увеличение с до 15 % от съответната референтна стойности.

2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
2.1 Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
2.2 Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
ВАЖНО: Разходите по т.2.1 не следва да надвишават 8 000 лв., а тези по т.2.2 – 10 000 лв..

Ако кандидатстването по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта през системата ИСУН
4. Да подготвим документите, които се представят на етап на сключване на договор за финасиране

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. 

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни