Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 78 млн. лева

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
2) да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
3) да имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност
4) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение
5) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ
6) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

! Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Безвъзмездно финансиране
• 100% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 3 000 лева
• максимален размер на БФП: за микро предприятия – 15 000 лева; за малки предприятия – 30 000 лева; за средни предприятия – 75 000 лева.

Допустими за финансиране са дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:
Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
1. Осигуряване на колективни средства за защита;
2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
– Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Ако кандидатстването по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Етикети