Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Период за прием на проекти: предстои

Бюджет на процедурата: 78 млн. лева

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
2) да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
3) да имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност
4) да имат нетните приходи от продажби за 2019 г., както следва:
– Микро предприятие ≥ 30 000 лева
– Малко предприятие ≥ 200 000 лева
– Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
5) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение
6) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ
7) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

! Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Безвъзмездно финансиране
• 70% от допустимите разходи по проекта
• БФП може да бъде в максимален размер на 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5% от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие
• минимален размер на БФП – за микро предприятия – 3 000 лева; за малки предприятия – 10 000 лева; за средни предприятия – 25 000 лева.
• максимален размер на БФП: за микро предприятия – 15 000 лева; за малки предприятия – 30 000 лева; за средни предприятия – 75 000 лева.

Допустими за финансиране са дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:
Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
1. Осигуряване на колективни средства за защита;
2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
– Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Разработена е методика, по която ще се ранкират проектите при оценка. Т.е. възможността проектът да се пребори за финансиране ще зависи от броя на точките, които събира по критериите за оценка, а не от времето на входирането му. Минималният брой точки, които трябва да има проектът, за да бъде класиран е 12, максималният – 30 точки.

Етикети