Насърчаване на предприемачеството

Дата на обявяване: предстои

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Кой може да кандидатства:
1) юридически лица (ЕООД, ООД, АД) или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) регистрирани след 31.12.2016 г.;
3) кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
4) кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;
5) кандидати, които към датата на кандидатстване имат записан капитал равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта .
ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението на друго юридическо лице или едноличен търговец, както и да бъде съдружник или акционер в друго юридическо лице или едноличен търговец с дял по-голям от 10%.
5) Допустими са проекти само на кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:
• С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
• С14 „Производство на облекло“;
• С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
• С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
• С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
• С20 „Производство на химични продукти“;
• С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
• С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
• С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
• С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
• С25.62 „Механично обработване на метал“;
• С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
• С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
• С27 „Производство на електрически съоръжения“;
• С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
• С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
• С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
• С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
• С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
• J58 „Издателска дейност“;
• J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
• J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
• J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
• J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
• J63 „Информационни услуги“;
• M71.11 „Архитектурни дейности“;
• М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“
• M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
• M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
• M74.20 „Дейности в областта на фотографията“

Какви разходи се финансират:
Програмата покрива на 80%, извършени по проекта инвестиционни и оперативни разходи, както следва:
• За възнаграждения на квалифицирания и административен персонал – до 2600 лв. /мес на лице наето на 8 часов трудов договор плюс осигуровки за сметка на работодател. Разходите за квалифициран персонал не трябва да надхвърлят 50% от общите разходи;
• Разходи за машини, съоръжения и оборудване (ДМА);
• Разходи за нематериални активи (ДНА), вкл. софтуер – до 30 хил. лева;
• Разходи за материали и консумативи;
• Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи и офис консумативи – до 25 хил. лева;
• Разходи за външни услуги в това число: структуриране на бизнес модел; изработка на икономическа, техническа и финансова оценка; разработване на технология за производство на продукти (услуги); изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетинг план; създаване на интернет страница; защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ-  до 10% от общо допустимите разходи по проекта;
• Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи– 10 хил. лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 хил. лева, а максималният – 200 000 лева.

Приоритет при оценката ще бъде даден на:
– проекти на предприемачи, които имат образование и/или поне 3 години професионален опит в областта на разработваната иновация и чиито екипи са съставени от лица, притежаващи образование и/или професионален опит в областта на разработваната иновация;
– проекти на жени предприемачи – за целта тя трябва да притежава повече от 50% от предприятието към датата на кандидатстване по схемата;
– проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) – за целта лицето трябва да притежава повече от 50% от предприятието към датата на кандидатстване по схемата;
– проекти на социални предприятия – които, вече са наели или в рамките на изпълнението на проекта ще наемат лице/лица с трайни увреждания (50 или над 50%);
– проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – за целта фирмата кандидат трябва да има регистрирано седалище на територията на съответната област, а така също поне 71% от разходите по проекта да се реализират там;
проекти, които се реализират в областите: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Ако кандидатстването по схема „Насърчаване на предприемачеството“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта, Бизнес плана и Декларациите, които се внасят за оценка.
На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична консултация

Етикети