Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Дата на обявяване: юли 2017 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.

Основна цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими кандидати:
Съществуващи МСП от преработващата промишленост.

Допустими дейности:
Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали

Допустими разходи:
– Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
– Разходи за услуги
– Разходи за материали и консумативи
– Разходи за организация и управление

Финансиране:
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 35-70 %
– Минимален размер на помощта: 300 000 лв.
– Максимален размер на помощта: 2 000 000 лв.

 

Етикети