Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Очакван старт на прием на проекти по процедурата за семейни предприятия: Март 2024
Бюджет: 117 514 155 лева

Допустими кандидати:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
4) Да имат средносписъчен брой на персонала за последната приключена финансова година към датата на обявяване на процедурата, който е ≥ 2 заети лица.
5) Да са:
-семейни предприятия по смисъла на определението за „семейно предприятие” през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата,
или
– предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008),
или
– предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите.
6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 и съответно за осъществяваната дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона за занаятите.

Допустими за финансиране са разходи за:
1. Разходи за придобиване на активи – дълготрайни материални активи (ДМА) и/или активи под стойностния праг на същественост за ДМА, представляващи инструменти, машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
3. Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/ услугите от дейността, за която е заявена подкрепа с цел подобряване на пазарното представяне на предприятията – до 10 000 лв..

Безвъзмездно финансиране
• % на безвъзмездната помощ – 60%
• минимална сума на безвъзмездната помощ – 25 хил. лв.;
• максимална сума на безвъзмездната помощ – 150 хил. лв.

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни