Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Период за прием на проекти: април – юни 2018 г.

Бюджет: 150 598 910 лв.

Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.).

Допустими дейности:
– Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
– Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
– Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса (ERP системи)

Допустими разходи:
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи.
3) Разходи за услуги в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др..

Финансиране:
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25-70 % – зависи от района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието; вида на финансираната дейност;
– Минимален размер на помощта: 100 000 лв.;
– Максимален размер на помощта: 1 000 000 лв..

Ако кандидатстването по схема „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

Предпроектно проучване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да Ви запознаем с критериите, които дават приоритет при оценката на проектите по схемата.
На етап кандидатстване
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.
На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.