Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията

Очакван старт на прием на проекти: ноември 2024
Бюджет: 101 700 000 лева

Допустими кандидати:
Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Допустими за финансиране са дейности за:
– Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0;
– Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0;
– Осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните;
– Повишаване на дигиталните умения на персонала.

Допустими за финансиране са разходи за:
– Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА) и/или дълготрайни нематериални активи (ДНА)
– Разходи за услуги

Безвъзмездно финансиране
• % на безвъзмездната помощ – 50%
• минимална сума на безвъзмездната помощ – 35 хил. лв.;
• максимална сума на безвъзмездната помощ – 500 хил. лв.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни