Защита на права по индустриална собственост в предприятията

Очакван старт на прием на проекти: ноември 2024
Бюджет: 23 990 000 лева

Допустими кандидати:
Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Допустими за финансиране са дейности за:
Подкрепа за защита на права по индустриална собственост в предприятията на национално, европейско и международно равнище

Допустими за финансиране са разходи за:
Защита на права по индустриална собственост на национално, европейско и международно равнище: защита на патенти за изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни

Безвъзмездно финансиране
• % на безвъзмездната помощ – 100%
• минимална сума на безвъзмездната помощ – 3 000 лв.;
• максимална сума на безвъзмездната помощ – 50 000 лв.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни