Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Период за прием на проекти по процедурата за семейни предприятия: 31 май – 16 септември 2024
Бюджет: 117 514 155 лева

Допустими кандидати:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.;
4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 година, който е ≥ 1 заети лица.
5) Да са:
-семейни предприятия по смисъла на определението за „семейно предприятие” през 2023 година и към датата на кандидатстване по процедурата,
или
– предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии
или
– предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци, към датата на кандидатстване, е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г. и съответно за осъществяваната дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона за занаятите.
7) Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
-Микропредприятие: минимум ≥ 30 000 лева, максимум ≤ 1 800 000 лева
-Малко предприятие: минимум ≥ 75 000 лева, максимум ≤ 7 200 000 лева

Не са допустими за кандидатстване:
• Пердприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка на селскостопански и горски продукти, както и тези от сектора рибарство и аквакултури
• Предприятия, чиято основана дейност попада в следните сектори/раздели/кодове съгласно КИД-2008 на НСИ:
– Сектор G – Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, с изключение на код 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили”, който е допустим за подкрепа по процедурата.
– Сектор К – Финансови и застрахователни дейности.
– Раздел 92 „Организиране на хазартни игри” от Сектор R – Култура, спорт и развлечения.
– Код 96.09 „Други персонални услуги, некласифицирани другаде” от раздел 96 „Други персонални услуги” в Сектор S – Други дейности.

Допустими за финансиране са разходи за:
1. Разходи за придобиване на активи – дълготрайни материални активи (ДМА) и/или активи под стойностния праг на същественост за ДМА, представляващи инструменти, машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
3. Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/ услугите от дейността, за която е заявена подкрепа с цел подобряване на пазарното представяне на предприятията – до 10 000 лв..
4. Разходи за ИКТ системи за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието (Система за управление на ресурсите – ERP система, Система за управление на взаимоотношенията с клиенти – CRM система, Система за управление на веригата за доставки, Система за управление на складовото стопанство – WMS, Система за управление на производството – MOM/MES системи и Система за бизнес анализи -Business Intelligence система).
5. Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

Безвъзмездно финансиране
• % на безвъзмездната помощ – 75% за семейни предприятия и такива от творческите индустрии, 85% за предприятия от сектора на занаятите;
• минимална сума на безвъзмездната помощ – 15 хил. лв.;
• максимална сума на безвъзмездната помощ – 150 хил. лв.

Допълнително, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ НЕ следва да надвишава:
• за микро предприятия: 100 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
• за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни