Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията

Период за прием на проекти: 27.07 – 03.10.2023 г.
Бюджет: 180 млн. лева

Дейностите по процедурата са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.
В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посоченият сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниска нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

3) Микро, малки средни и големи предприятия, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза. ВАЖНО: Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор.

4) Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 170 000 лева
• малко предприятие ≥ 550 000 лева
• средно предприятие ≥ 950 000 лева
• голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

Допустими за финансиране са дейности в следните направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).
3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:
– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всеки проект следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в т. 1) до т. 5), по-горе.

В допълнение на задължителните направления, по-горе, проектът може, да включват и дейности по следното направление:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:
– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
– елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
– заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или
– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
– Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив – до 50% от общите допустими разходи

% на безвъзмездната помощ:
– до 50% за МСП и до 35% за големи предприятия – в зависимост от прилагания режим на държавна помощ и района на планиране, в който се реализира проектът

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 70 000 лева 
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 
– за микро предприятия – 350 000 лева, но не повече от 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за малки предприятия – 550 000 лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за средни предприятия – 750 000 лева, но не повече от 30% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за големи предприятия – 1 000 000 лева, но не повече от 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Ако кандидатстването по процедура „Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни