Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

1 май 2022

Индикативен срок за обявяване на схемата: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 30,6 млн. лева

Целта на схемата е по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа на фирмите до информационни и комуникационни технологии и услуги. Без мащабно прилагане и използване на ИКТ в предприятията, техният потенциал за растеж и износ се ограничава.
Предвидено е услугите да са насочени към внедряване на цифрови технологии, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП. Компютризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация.
Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящата схема, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.
Очакваният ефект e чрез подкрепата предприятията да повишават нивото на интеграция на дигиталните технологии в своята дейност и да станат по-подготвени за възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на тези които се финансират чрез други програми – сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупуване на компютри, хардуер – до 40% от помощта
– Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни)
– Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.)

% на безвъзмездната помощ: 100%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 30 хил. лева

Ако кандидатстването по „Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right