Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите

4 май 2022

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 235 млн. лева

В рамките на процедурата се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия в сферата на производството, търговията и услугите

Допустими дейности по компонента са:
• Извършване на обследване за ЕЕ;
• Проектиране;
• Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
• Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
• Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
• Използване на ВЕИ в сградите;
• Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
• Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Кандидатите трябва да представят енергийно обследване и изготвен финансов анализ.
Задължително изискване е след изпълнение на мерките е да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Постигнатите енергийни параметри се оценяват на база изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност.

% на безвъзмездната помощ: 50%

Ако кандидатстването по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right