Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията

8 май 2023

Очакван старт на прием на проекти: май 2023 г.
Бюджет: 180 млн. лева

Дейностите по процедурата са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.
В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посоченият сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниска нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка.

Допустими кандидати: Микро, малки средни и големи предприятия от сектор C “Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза

В допълнение, кандидатите следва да отговарят на следните задължителни изисквания:
1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 200 000 лева
• малко предприятие ≥ 600 000 лева
• средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
• голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

Допустими за финансиране дейности:
1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).
2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:
– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
– влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
– заместване или намаляване на употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.
3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
– заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
– осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.
4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:
– повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
– Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив – до 50% от общите допустими разходи

% на безвъзмездната помощ: до 50% за МСП и до 20% за големи предприятия – в зависимост от прилагания режим на държавна помощ и района на планиране, в който се реализира проектът

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 
– за микро предприятия – 350 000 лева, но не повече от 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия – 550 000 лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия – 750 000 лева, но не повече от 30% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за големи предприятия – 1 000 000 лева, но не повече от 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Ако кандидатстването по процедура „Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна