Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Очакван прием: Първото тримесечие на 2016 г.
Бюджет за приема: 10 млн. лв.

Допустими дейности:

  • допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
  • подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
  • подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;
  • са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
  • водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Допустими кандидати:

  • съществуващи предприятия, обработващи и/или преработващи продукти на риболова и аквакултурата, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Размер на помощта:

  • 50% от общите допустими разходи
  • помощта се намалява с 20% за бенефициенти големи предприятия

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, пишете ни на e-mail: markov@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни