Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

Краен срок за кандидатстване: 7 март 2017 г.
Бюджет: 30 млн. лева

Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса.Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Допустими кандидати: работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:
– Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
– Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
– Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56

Допустими партньори:
1) работодатели , развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008 :
– Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
– Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
– Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56
и/или
2) Центрове за професионални обучения (в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата).

Допустими дейности:
• Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54 Производство и преработка, 582 Строителство, 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, 812 Пътувания, туризъм и свободното време и 813 Спорт по СППОО и/или по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключово компетентност 4 „Дигитална компетентност“, ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места.
• Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател – задължителна дейност.
• Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите.

* Безработните или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., включени във всеки проект, следва да представляват минимум 50 % от всички участници в него.

Допустими разходи:
1. Разходи за персонал
• Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето, в което лицата посещават съответното обучение;
• Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица – 10,00 лв.- 15 лв. за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).
2. Разходи за външни услуги
• Разходи за обучение за придобиване на професионална квалификация. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за придобиване на професионална квалификация не може да надхвърля:
– за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
– за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
– за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
– за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
– за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
– за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;
• Разходи за обучение по ключови компетентности. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за обучение за придобиване на ключови компетенции не може да надхвърля:
– за обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици” и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
– за обучения по ключова компетентност „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
– за обучения по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности“ и с продължителност непо-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

Общата стойност за всички обучения за едно лице не трябва да надвишава 2 500 лв

3. Разходи за организация и управление – в размер на 10 % от допустимите преки разходи (т.1. и т.2) по проекта.

Финансиране
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 100 %
– Минимален размер на БФП: 20 хил. лв.
– Максималенем размер на БФП: 391 166 лв.

Ако кандидатстването по схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни