Проект „Заетост за теб“

Период за прием: 1 юли – до изчерпване на финансовия ресурс

Бюджет по схемата: 160 млн. лева

По проекта се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост. Наетите лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) Да са работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ), Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС); работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища.

Юридически лица с нестопанска цел следва да докажат, че извършват стопанска дейност и поддържат аналитична счетоводна отчетност за тази дейност с разделяне на стопанската и нестопанската дейност. Осигуряването на заетост на лицата от целевата група по проекта следва да бъде във връзка с осъществяване на стопанската дейност.

2) Да нямат задължения към общината и държавата
В случай, че фирмата има задължения е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

! Не са допустими за кандидатстване фирми, които заявяват за финансиране земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Допустими за финансиране са разходи за:
– трудови възнаграждения за наетите по проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден (но не по-малко от 4 часа) за срок до 3 месеца. При непълно работно време разходите за възнаграждения се изчисляват пропорционално;
– възнаграждения за платен отпуск по чл. 155 и чл. 319 съгласно Кодекса на труда, като полагащият се платен годишен отпуск, по минимални размери съгласно КТ, се определя пропорционално на времето, за което е субсидираната заетост на работника/служителя;
– дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Същите се начисляват на база минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.
– възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
– отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 3 от Кодекса на труда.

ВАЖНО!
По проекта се въвежда следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката :
– до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
– до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
– до 250 души се допуска да наеме до 30 лица;
– над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 60 лица.

За работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ максималният брой на заявените работни места е, както следва:
– до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
– до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
– до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
– над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни