Схема „Ново работно място 2015“

Три крайни срока за кандидатстване: 14.09.2015 г, 19.11.2015 и 05.02.2016 (схемата е прекратена след 19.11.2015)

Цел на схемата: Схемата финансира проекти, които имат за цел създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица

Кой може да кандидатства с проекти?

Бенефициенти по схемата са работодатели – микро, малки, средни предприятия и големи предприятия

Какви дейности се финансират?

 • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – задължителна дейност.
 • Предоставяне на професионално обучение
 • Предоставяне на обучение по ключови компетентности – „Общуване на чужди езици“ и „Дигитална компетенция“
 • Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
 • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.
 • Осигуряване на наставник за хората с увреждания.
 • Дейности за организация и управление на проекта.
 • Дейности по информиране и публичност.

Какви са средствата за един проект?

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  391 166 лева

Съфинансиране от страна на бенефициента

• За заети лица в микро, малки и средни предприятия – без съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя.

• За заети лица в големи предприятия – съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя – 20% от общата стойност на проекта.

Допустими разходи:

 • Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на МОД и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г.;
 • Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания;
 • Разходи за командировки на вече наетите по проекта лица;
 • Разходи за предоставяне на професионално обучение;
 • Разходи за обучение по ключови компетентности;
 • Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания – до 30% от общите разходи по проекта;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

Срок за изпълнение на проектите: до 31.12.2017 г.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по мярката, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни