РЧР

19 март 2023

развитие на човешките ресурси

Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална
икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда