Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Ето защо се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, създаване/възстановяване на полезащитни горси пояси.

Бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
• Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи;
• Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи;

Допустими разходи

• Изготвяне на технологичен план за залесяване;
• Почвоподготовка;
• Закупуване на залесителен материал;
• Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
• Разходи за труд при залесяване;
• Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
• Други операции, свързани с напояване (където това е възможно), влагане на почвени подобрители с влагозадържащ ефект;
• Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).
• Попълване (презасяване или презасаждане);
• Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
• Късни отглеждания, които могат да включват ранни осветления, според дървесния вид и типа на гората;
• Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне ненужно проваляне на залесяването.

Условия за допустимост
Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я управляват.
Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия.
Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи – 0.5 ха;
• Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
• Физически и юридически лица – 0.5 ха;
• Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
• Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%.
• Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
• Избраните дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

Критерии за подбор
• местоположение на територията на община с ниска лесистост (от по-малко от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет на по-ниският процент);
• местоположение на територията на община, класифицирана с висок или среден риск на ерозия(като се дава приоритет на високия риск);
• местоположение в съседство с място по Натура 2000;
• използваните за залесяване дървесни видове са местни.

Интензитет и размер на помощта
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 3 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 3 500 евро на проект
Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 15 866 666 евро.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни