Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: 21.11.2011 – 21.12.2011 г.

В посочения период за прием ще се приемат и финансират само проекти на:
• земеделски  производители в сектор „плодове и зеленчуци”;
• земеделски  производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”;
• земеделски  производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.

Изисквания към кандидатите по мярка 121
1.Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
2.Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1(една) икономическа единица.
3.Общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя.
4.Юридическите лица да са получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности.
5. Юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на кандидатстване и да имат за предходната финансова година минимум 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.
6.Юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
7.Едноличните търговци и юридическите лица търговци да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Финансиране
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2007-2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на  1 500 000 евро.

Финансовата помощ за одобрени проекти по мярка 121 след 1.01.2010 г. е в размер на:
• 60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000;
• 50% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
• 50% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000,  които не са млади фермери;
• 40% от общите допустими разходи за всички останали земеделски производители.

Финансовата помощ е по-голяма с 10 % за:
1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко;
2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство на кандидата;
3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;
4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);
5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.

Допустими разходи
1.Закупуване на земя, необходима за изграждане на сгради за земеделската производствената дейност и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения – до 10% от всички допустими разходи по проекта.
2.Закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство. Разходите за закупуване на сгради и помещения са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Разходите за закупуването на сгради и помещения не могат да надхвърлят 10% от всички допустими разходи по проекта.
3.Закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения необходими за подобряване на производство, в т.ч. и за:
• опазване на околната среда,
• съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба,
• за получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса.
4.Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и бързо растящи храсти и дървесни видове използвани за производство на био-енергия.
5.Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
6.Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
7.Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни/отводнителни съоръжения и малка инфраструктура, както и закупуване на необходимото оборудване за тяхната експлоатация.
8.Закупуване на специализирани транспортни средства .
9.Покриване на международно признати стандарти за:
• въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000:2005;  ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO/TR 10013:2001;  ISO 19011:2002; ISO 27001; ISO 22000:2005, системи за управление, базирани на информационни технологии и др.),
• подготовка на сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
• въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства.
10.Закупуване на софтуер
11.Разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти и с пред-проектни проучвания.

Как се кандидатства
Кандидатите по мярка 121 представят бизнес план с подробно описание на планираните инвестиции, за период не по-малък от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насъждения или извършване на строително монтажни работи – за 10 годишен период. Бизнес палнът трябва да показва значително подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата.

При закупуване на техника за обработка на почвата или събиране на реколтата, в бизнес плана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който ще бъде използвана.

Консултантските разходи за подготовка на бизнес план се признават за разход по проекта и се финансират както останалите допустими разходи.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по мярка 121 може да намерите в Наредбата оттук.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по Мярка 121, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД  на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни