Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Период за прием на проекти: 04.06 – 22.06.2012

Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската промишлености.

Сектори за подпомагане

Допустими за подпомагане по мярка 123 са следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Анекс I на Договора за ЕС:
• Мляко и млечни продукти
• Месо и месни продукти
• Плодове и зеленчуци, включително гъби
• Пчелен мед
• Зърнени, мелничарски и нишестени продукти
• Растителни и животински масла и мазнини
• Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и непреработен тютюн
• Готови храни за селскостопански животни (фуражи)
• Гроздова мъст, вино и оцет
• Производство на енергия и биогорива чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса,
• Първична преработка на горски продукти, свързани с използване на дървесината като суровина, преди индустриалната преработка

Бенефициенти
• еднолични търговци или юридически лица, които са микро, малки и средни предприятия
• междинни предприятия с по-малко от 750 работника и с годишен оборот по-малък от 200 милиона евро
• за преработка и/или маркетинг на горски продукти са допустими за подпомагане само микро-предприятия

Мярката се осъществява на територията на цялата страна.

Допустими разходи
По мярка 123 ще се подкрепят предприятия за инвестиции както следва:
Материални инвестиции-индикативен списък:
• Придобиване, изграждане и модернизиране на сгради и други недвижими активи. Разходите за закупуване на сгради и помещения са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район и сградата ще се използва за производствени цели. Разходите за закупуването на сгради и помещения не могат да надхвърлят 10% от всички допустими разходи по проекта.
• Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за:
– преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване,
– производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси,
– опазване на околната среда,
– производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса (суровини), включени в Анекс I на Договора за ЕО;
– подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
• Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни;
• Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
• Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
• Материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите “мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти”;
• Закупуване на земя, необходима за производствена дейност – до 10% от всички допустими разходи по проекта.

Нематериални инвестиции-индикативен списък:
• Покриване на международно признати стандарти за:
– въвеждане на системи за управление в предприятията (напр. ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.),
– придобиване на акредитация и сертификация на предприятията (CE маркировки или еквивалентни такива, продуктова и производствена сертификация и др.);
– сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
– въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в предприятията.
• Закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;
• Закупуване на софтуер;
• Общи разходи, като пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти и консултанти и други общи разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Размер на помощта
Финансовата помощ не може да надхвърля:
50 на сто от одобрените инвестиционни разходи по проекта за микро, малки и средни предприятия;
• 25 на сто от одобрените инвестиционни разходи по проекта за предприятия с по-малко от 750 работника и с годишен оборот по-малък от 200 милиона евро.

Размер на допустимите разходи
• Максималният размер на одобрените инвестиционни разходи за периода 2007-2013г. е левовата равностойност на 4 000 000 евро;
• Минималният размер на одобрените инвестиционни разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля 24 месеца.

Приоритетно ще се подкрепят проекти свързани с:
• инвестиции насочени директно за опазване на околната среда,
• инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти до 31.12.2009г. за предприятия с преходен период в секторите “мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти” (в случай, че кандидатите за подпомагане не са получавали подкрепа и/или не изпълняват проект по Програма САПАРД) и/или за въвеждане на новоприети стандарти на Общността,
• инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделски производители и преработвателни предприятия от ХВП и собственици и/или ползватели на гори и предприятия преработващи горски продукти,
• инвестиции за производство на био-енергия,
• инвестиции за подкрепа на микро и малки предприятия и на предприятия в селски райони.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по мярка 123 може да намерите в Наредбата оттук.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по мярка 123, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни