Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г.

В посочения период на прием кандидадтите по мярка 311 ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбата по мярката с изключение на производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Цели на мярката
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.
Обхват и дейности
Мярка 311 ще предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Получатели на помощта

За подпомагане по мярка 311 могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:
• са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и
• са регистрирани като земеделски производители. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски производители, се признава обстоятелствата им като физически лица.
• имат седалище или клон със седалище на територията на селска община
• са микро, малко или средно предприятие
• имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.
Дейности, които ще бъдат подпомагани
• Развитие на селски туризъм:
– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 стаи за гости.
– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
• Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
• Развитие на социални услуги за населението в селските райони – грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;
• Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:
• Производство от слънчева, вятърна и водна енергия (за продажба и/или за личните нужди на земеделските производители).

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, хранителна промишленост, търговия на дребно, транспорт.

Допустими разходи
• Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите.
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
• Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Разработване на системи за управление, рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи.

Размер на безвъзмездното финансиране
• до 70% от общите допустими разходи по проекта.
• Максималният размер на помощта ще бъде до 200 000 евро, а за инвестиции за сухопътен транспорт – до 100 000 евро.

Размер на общите допустими разходи
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро;
• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници 1 000 000 евро.

В процеса на селектиране, проектите ще бъдат класирани и ще бъде даван приоритет на:
• проекти за развитие на туризма и за енергия от възобновяеми източници;
• проекти представени от жени и млади фермери;
• проекти представени от кандидати, които не са били подпомагани по ПРСР и/или САПАРД.
Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по мярка 311 може да намерите в Наредбата оттук.

За разработка на проекти по мярка 311, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни