Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010
За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010

Цели на мярка 312
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.
Обхват и дейности
Мярка 312 ще се прилага в 231 общини в селските райони. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.Кой може да кандидатства
Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия (с персонал под 10 човека), работещи в неземеделски сектори в селските общини.
Кандидатите трябва:
– да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
– да имат седалище или регистриран клон  на територията на селска общината.

Кои сектори ще се подпомагат
По мярка 312 ще се подпомагат инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н.
Услуги – развитие на селски туризъм, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за настаняване.

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, първична преработка на земеделски и горски продукти, хазарт, финансовo посредничество услуги и операции с недвижими имоти, изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов, осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение.

Допустими разходи
• Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
• Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;
• Разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Размер на безвъзмездното финансиране
• до 70% от общите допустими разходи по проекта.
• Максималният размер на помощта ще бъде до 200 000 евро, а за инвестиции за сухопътен транспорт – до 100 000 евро.

Размер на общите допустими разходи
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро;
• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници 1 000 000 евро.

Приоритет при оценката по мярка 312 ще имат:
– проекти за развитие на туризма, за енергия от възобновяеми източници и услуги, свързани с информационни технологии;
– новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването);
– проекти представени от жени и млади хора (до 40 г. възраст);
– проекти представени от кандидати, които не са били подпомагани по ПРСР и/или САПАРД.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по мярка 312 може да намерите в Наредбата оттук.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по мярка 312, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни