Мярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа

Подпомагането по мярката има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преструктурирането и модернизацията на малките стопанства в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично–маслени и лекарствени култури“. Изграждането на малки по мащаб преработвателни мощности ще осигури възможност за повишаване и стабилизиране на доходите на малките земеделски стопанства. Изградените мощности ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства в условията на силно наситения пазар на хранителни стоки чрез производство на местни традиционни хранителни продукти с високо качество и гарантиран произход. Реализираните проекти ще спомогнат за подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена в подпомогнатите стопанства.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преработка на продукти в обхвата на Приложение I към ДФЕС, както следва:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) етеричномаслени и лекарствени култури;
е) гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
• преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
• производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
• опазване компонентите на околната среда;
• производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
• подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция.
4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
5. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
6. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
7. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси изпълнение на проекта.
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Кой може да кандидатства:
Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по мярка 4.2.2. трябва:
a) да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
б) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
в) да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
г) да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6 000 евро и 7 999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;
д) да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

ВАЖНО: За кандидати еднолични търговци (ЕТ), които не са регистрирани по реда Наредба № 3 от 1999 г. се признават обстоятелствата по букви  „б“, „в“ и „г“ като физически лица. За кандидати еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават и обстоятелствата по „б“, „в“ и „г“ на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Размер и интензитет на помощта
Бюджет на мярката – 3 295 760 лв.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 444,75 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 146 685 лева.
Финансовата помощ е в размер на 50% – 60% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Ако кандидатстването по мярка 4.2.2 представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни