Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих

Подпомагането по мярката има за цел повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор в община Исперих. Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция, модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преработка на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, както следва:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
• преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
• производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
• опазване компонентите на околната среда;
• производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
• подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция.
4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
5. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
6. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
7. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси изпълнение на проекта.
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Кой може да кандидатства
1. Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба №3 от 1999г., чието стопанство е с размер поне 8000 СПО
2. Еднолични търговци и юридически лица

ВАЖНО: Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица на територията на община Исперих.

Интензитет и размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лева.

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни