Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Краен срок за кандидатстване: 03.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Лом

Подпомагането по мярката има за цел повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор в община Лом. Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция, модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преработка на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
• преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
• производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
• опазване компонентите на околната среда;
• производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
• подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция.
4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
5. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
6. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
7. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси изпълнение на проекта.
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Кой може да кандидатства:
1. Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба №3 от 1999 г., чието стопанство е с минималния стандартен производствен обем не по – малко от 2 000 евро.
2. Еднолични търговци и юридически лица, с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти в някои от следните сектори:
• Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици
• Месо и месни продукти
• Плодове и зеленчуци, включително гъби
• Пчелен мед
• Зърнени, мелничарски и нишестени продукти
• Растителни и животински масла и мазнини
• Готови храни за селскостопански животни
• Гроздова мъст, вино и оцет

ВАЖНО: Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица на територията на община Лом.

Размер на допустимите разходи по проекта и % на финансовата помощ

А) За кандидати с размер на стопанствата от поне 8000 евро СПО:
Минимален размер на допустимите разходи: 5 000 лева.
Максимален размер на допустимите разходи: 100 000 лева.

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава в следните случаи:
• За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се увеличава с 10 %;
• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
• За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15 %.
Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Б) За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО:
Минимален размер на допустимите разходи: 5 000. лева.
Максимален размер на допустимите разходи: 30 000 лева.

Финансовата помощ е в размер на до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава в следните случаи:
• За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения – 10 %;
• С 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейностите:
– инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори
– инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации;
– инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, вкл. такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
– инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
– инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
– инвестиции, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.
Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни