Мярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

Краен срок: 10.07.2020 г. 17:30 ч.

Подпомагането е насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните. По мярката ще се подпомагат дейности в животновъдни стопанства, специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици.

Инвестиции в животновъдни стопанства, свързани с отглеждане на свине са допустими за подпомагане само за такива, отговарящи на определението „индустриална ферма“ съгласно Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Допустими дейности 

• Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
• Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
• Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фураж;
• Инвестиции свързани със съхранение на странични животински продукти;
• Инвестиции в санитарна инфраструктура в т. ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжение за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води

Кой може да кандидатства

Кандидатите трябва да:
•  са регистрирани земеделски стопани;
•  имат минимален икономически размер на стопанството към датата на подаване на проектното предложение, измерен в стандартен производствен обем (СПО), не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
•  са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или ДПЖ и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), преди 1 януари 2018 г.;
•  не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането на животни, подпомагани по настоящата процедура, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното предложение, с изключение на случаите когато дейността на кандидата е преустановена вследствие на настъпило обстоятелство, свързано с възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни.

Допустими разходи

1. Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция;
2. Разходи за закупуване на инсталации, оборудване за осигуряване на биосигурност и инфраструктура, в т. ч. помещения за персонала (например изграждане и оборудване на филтъра с душове, съблекални и т.н.) в стопанствата;
3. Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения;
4. Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения за съхранение на фуражи;
5. Разходи за закупуване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсенерация;
6. Разходи за инсталации и оборудване, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на същите.
7. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги – до 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава:
• 60% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които не са засегнати от усложнена епизоотична обстановка;
• 70% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.
Засегнати от усложнена епизоотична обстановка, са земеделски стопани, в чиито животновъден обект/и е извършено унищожаване на животни поради установени заразни болести, след 1 януари 2018 година, за което е представен протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Максимална стойност на допустимите разходите за един кандидат и за едно проектно предложение е в размер на:
• 1 955 800 лева за кандидати с животновъдни стопанства, отглеждащи свине;
• 977 900 лева за кандидати с животновъдни стопанства, отглеждащи птици;
• 391 160 лева за кандидати с животновъдни стопанства отглеждащи ДПЖ – овце и кози.

Бюджет: 36 518 091 лева

Критерии за подбор по мярка 5.1

Ако кандидатстването по мярка 5.1 представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни