Mярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Срок за кандидатстване: 4 юли – 12 август 2016 г.

С прилагането на мярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите по мярка 6.3 трябва да отговарят на следните условия:

• да имат стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО)

• да са регистрирани като земеделски стопани.

• да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Допустими разходи:

Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.

Размер на безвъзмездната помощ

Помощта, която се предоставя по мярка 6.3. е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша:

1) Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане;

2) Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана и постигнати минимум следните цели:

• Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и/или

• Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и/или

• увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем.

При оценката на проектите, ще се дава приоритет на проекти, които отговарят на следните изисквания:

• към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;

• производства им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;

• земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.);

• на земеделски стопании, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни