Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.351

Краен срок за подаване на проекти: 30.06.2020 г. 17:00 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Дряново и Трявна

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Дряново и Трявна.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 873 425 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 120 000 лева
Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
1. Проектът е свързан със следните дейности/услуги – макс.20 т.
 Инвестиции в спортни съоръжения – 7 т.;
 Инвестиции, свързани с предоставяне на услуги за населението – 10 т.;
Инвестиции в производствена дейност – 15 т;
 Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 5 т.
2. Кандидатът е физическо лице или собственик/управител на ЮЛ на възраст до 40 години, включително – 5 т.
3. Проектът осигурява заетост – макс. 15 т.
 за едно работно място – 5 т.;
 за две и повече работни места – 10 т.;
 осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5 т.
4. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда (включва дейности за използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения) – 5 т.
5. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават туризма и териториалната идентичност – макс. 20 т.
 Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на традиционни храни и изделия – 5 т.;
Проектът включва производство на традиционни местни продукти от територията на общините Дряново и Трявна – 10 т.;
 Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията – 5 т.
6. Физическото лице – кандидат или Управителя на фирмата-кандидат, притежава квалификация в сектора, за който кандидатства – 10 т.

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни