Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.383

Период за прием на проекти: 17.03 – 11.05.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Добричка

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на община Добричка.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 492 000 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 200 000 лева
Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи по проекта

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
Проектът е свързан с производствени дейности – 20 точки
Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в т. ч. мобилни; здравни услуги и/ или услуги, насочени към уязвими групи от населението, възрастни хора и/или деца – 20 точки
Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство, услуга или продукт, или е за развитие на занаяти – 15 точки
Проектът създава заетост (разкриване и поддържане на ново/и работно/и място/места – целогодишно, по трудово правоотношение, на 8 часа работно време, за не по-малко от 12 месеца):
– до 2 постоянни работни места – 5 точки
– повече от 2 постоянни работни места – 10 точки
– извън семейството и/или осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години и/ или заетост за представители на уязвими групи – 5 точки
Проектът използва местни ресурси, произведени на територията – 10 точки
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване измененията на климата/ щади компонентите на околната среда – почви, води, въздух, отпадъци (по технически параметри) – 10 точки
Проектът води до разширяване на съществуваща дейност – 5 точки
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими групи – 5 точки

Минимален брой точки – 30 точки

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни