Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.279

Период за прием на проекти:03.08 – 30.09.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Крумовград и Момчилград

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Крумовград и Момчилград.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 950 000 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 15 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 100 000 лева
Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи по проекта
! Проекти, свързани с туристически услуги имат право на едва 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
Проектът е за производствени дейности – 15 точки
Проектът е в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги – 10 точки
Проектът е представен от едноличен търговец, регистриран като земеделски производител до 40 години вкл. – 5 точки
Проектът е представен от физическо лице или едноличен търговец жена – 5 точки
Проектът създава нови работни места: до 3 работни места – 5 точки; над 3 работни места – 10 точки
Проектът е иновативен – въвежда нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието – 10 точки
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда: над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 точки; над 50% от инвестициитe са насочени към дейности, опазващи околна а среда – 10 точки
Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията – 5 точки
Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги – 5 точки
Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, за който кандидатства – 5 точки

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни