Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Долни Чифлик и Бяла.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 977 900 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 293 370 лева
Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи по проекта

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
  Проекти с инвестиции, насочени към производствени дейности – 15 точки
  Проекти за развитие на дейности в едно или повече от следните направления: строителство на сгради и съоръжения; здравни услуги, вкл. грижи за деца и/или възрастни хора и/или хора с увреждания; занаятчийски услуги; услуги, базирани на информационните и комуникационните технологии; услуги в областта на индустрията за здравословен начин на живот, креативните и рекреативните индустрии, културните и творчески индустрии съгласно ИСИС – 15 точки
  Проектът е насочен към развитието на дейности, които не са осъществявани до момента от кандидата и/или Проектът се осъществява от стартиращо микропредприятие – предприятие, което към момента на кандидастване няма 3 приключили финансови години – 10 точки
  Проектът създава: до 2 нови работни места вкл. – 5 точки; 3 и 5 нови работни места вкл.- 10 точки; над 5 нови работни места – 15 точки
  Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 10 точки
Иновацията е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организацията на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност
  Физическото лице-кандидат или управителят на юридическото лице-кандидат притежава завършено висше образование или професионална квалификация в сектора, в който ще се развива дейност по проекта или притежава минимум 1 година професионален опит в осъществяването на дейности, сходни с дейностите, за които се кандидатства – 10 точки
  Над 50 % от инвестиционните разходи по проекта са насочени към развитието на дейности, свързани с производството на зелени продукти или предоставянето на зелени на услуги, допринасящи за постигането на устойчиво щадящо околната среда социално-икономическо развитие – 10 точки
Минимален брой точки: 10 точки

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни