Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.296

Период за прием на проекти: 02.09 – 21.10.2019 г., 16:30 часа.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в следните неземеделски дейности:

• Производствени дейности, попадащи в някои от следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти “;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти “;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти “;
С27 „Производство на електрически съоръжения “;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение “;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета “;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили “.

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност “;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика “;
J60 „Радио- и телевизионна дейност “;
J61 „Далекосъобщения “;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии “.
J63 „Информационни услуги “;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност “.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти “;
С11 „Производство на напитки “;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло “;
С14 „Производство на облекло “;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм “;
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене “;
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон “
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители “;
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти “;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси “;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини “;
С24 „Производство на основни метали “;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване “;
С31 „Производство на мебели “;
С32 „Производство, некласифицирано другаде “;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване “.

Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
– Автосервизни услуги;
– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.;
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др..
•  Местно занаятчийство:
–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

Допустими разходи

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в община Исперих:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Кой може да кандидатства

1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
4. Кандидатът трябва да е независимо предприятие.
5. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на община Исперих.

Финансови параметри

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лв.
Финансовата помощ е до 60% от допустимите разходи по проекта. Тази ставка може да се увеличи с:
a. допълнителни 15% за проекти на:
– хора с увреждания и безработни с регистрация в ДБТ над 1 година или
– младежи от 18 до ненавършени 40 години;
b. допълнителни 15% за проекти за инвестиции в секторите, които са в определените от:
– в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.;
– за развитие на продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество.
Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
! Проекти, свързани с туристически услуги имат право на едва 5% безвъзмездно финансиране 

Ако кандидатстването по мярката представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни