Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.265

Период за прием на проекти: 7.05 – 30.06.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Бяла Слатина

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и др.).;
3. Развитие на дейности, свързани с информационни технологии, включително доставка на Интернет и други цифрови услуги за населението
4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица на територията на община Бяла Слатина.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 800 000 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 120 000 лева
Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
1. Проектът е представен от микропредприятие, включително упражняващо земеделска дейност – собственик (ЕТ) и/или управляващ/представляващ ООД с минимум 25% дялово участие на възраст до 40 години, включително – 10 точки
2. Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги:
– Инвестиции в спортни съоръжения – 15 точки
– Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 20 точки
– Инвестиции в предоставяне на услуги за населението, включително доставка на Интернет и други цифрови услуги – 25 точки
3. Проектът е подаден от кандидат, който е осъществявал дейност най-малко 3 години – 10 точки
4. Проектът предвижда инвестиции за развитие на производства или услуги, които ще се реализират и рекламират териториалната идентичност – 10 точки
5. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда (използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения и др.) – 10 точки
6. Проектът е иновативен за територията на общината – 10 точки
7. Проектът включва производство на местни продукти/услуги от територията на общината – 10 точки
8. Проектът осигурява заетост – 1 ново работно място – 5 точки; 2 нови работни места – 10 точки; 3 и повече работни места – 15 точки.

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни