Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.422

Краен срок за кандидатстване: 04.09.2020 г. 17:00 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Костинброд и Своге

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 2 000 евро и под 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Костинброд и Своге.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 1 027 914 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:
 70 000 лв. за кандидати земеделски производители със стандартен производствен обем на стопанството от 2 001 до 5 000 евро вкл.;
 100 000 лв. за кандидати микро-предприятия, физически лица и земеделски производители със стандартен производствен обем на стопанството над 5 000 евро .
Финансовата помощ е в размер на:
 75% от общите допустими разходи за кандидати микро-предприятия, физически лица и земеделски производители със стандартен производствен обем на стопанството от 2 001 до 5 000 евро вкл.;
 85% от общите допустими разходи за кандидати  земеделски производители със стандартен производствен обем на стопанството над 5 000 евро;

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
 Проектът се изпълнява на територията на: селата от община Костинброд или община Своге – 15 точки; в град Костинброд или град Своге – 10 точки
 Проектът е свързан с иновативни за територията на общините продукти и услуги и/или е свързан с местни занаяти, традиции, продукти – 15 точки
 Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, за който кандидатстват и/или е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване и/ или е жена на възраст до 40 навършени години, към датата на кандидатстване – 15 точки
 Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на труд: до 1 работно място – 5 точки; 2 и над 2 работни места – 10 точки
 Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване – 10 точки
 Проектът предлага производства или услуги, които са свързани с опазване на околната среда и/или ВЕИ и/или повишаване на енергийната ефективност – 10 точки

Минимален брой точки – 10 броя

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни