Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.282

Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 24.01.2020 г., 17:00 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Радомир и Земен.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 586 740 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 14 668,50 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 160 лева
Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи, но не повече от 156 464 лева

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
1. Иновативност – за да получи точки, кандидатът трябва да докаже, че чрез инвестициите по проекта ще въведе нова за територията на Радомир и Земен практика / продукт / услуга И/ИЛИ нови за предприятието продукти, производствени процеси и/или услуги чрез представяне на документи, проучвания, сертификати, патенти и други приложими документи:
• над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 15 т.
• над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 т.
2. Проекти за производствени дейност – 10 т.
3. Проекти в сферата на услугите – 20 т.
4. Проекти, представени от физически лица (земеделски производители и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително – 20 т.
5. Проектът създава нови работни места: до 3 работни места – 5 точки; над 3 работни места – 10 точки
6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда:
• над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.
• над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.
7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция – 5 т.
8. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията – 5 т.
9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги – 5 т.
10. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – 5 т.

Минимален брой точки – 10

Ако кандидатстването по мярка „ Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности “ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни