Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.172

Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 30.01.2020 г., 17:00 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Гълъбово и Опан.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 1 026 811 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 293 370 лева
Финансовата помощ е 70 % от общите допустими разходи по проекта

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
  Капацитет за изпълнение и управление на проекти:
– Кандидатът е изпълнявал 1 проект, финансиран от ЕС или други донори – 2 точки
– Кандидатът е изпълнявал 2 проекта, финансирани от ЕС или други донори – 4 точки
– Кандидатът е изпълнявал 3 или повече проекта, финансиран от ЕС или други донори – 5 точки
  Проектът е свързан с производствени дейности или услуги – 5 точки
  Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации (кандидатът представя удостоверение за ползван патент или удостоверение за полезен модел, издадени от патентно ведомство в рамките на четири години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане) – до 10 точки
  Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга – 30 точки
  Проектът създава нови работни места: до 2 работни места вкл. – 5 точки; от 3 до 5 работни места вкл. – 7 точки; над 5 работни места – 10 точки
Реализацията на проекта ще осигурява заетост на уязвими групи и малцинства – 3 точки
Реализацията на проекта ще осигурява услуги на уязвими групи и малцинства – 2 точки
Образование и/или трудов опит на управителя и/или собственика на предприятието-кандидат в сферата, в която се реализира проектът. Осигурен финансов ресурс за изпълнение на проекта – 15 точки
Брой на потребителите или населението, върху които ще се разпространят или възползват резултатите от проекта:
– От 0 до 100 души – 2 точки;
– От 200 до 1 000 души – 5 точки;
– Над 1 000 души – 10 точки
Проектът се реализира на повече от едно населено място на територията – 10 точки

Минимален брой точки – 5

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни