Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.410

Краен срок за кандидатстване: 20.07.2020 г. 17:30 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Брезово и Братя Даскалови

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Брезово и Братя Даскалови.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 1 110 000 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 160 лева
Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи по проекта и не повече от 293 370 лева

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
Проекти свързани с инвестиции в производствени дейности: инвестиции в строително-ремонтни дейности и закупуване на машини и оборудване за цехове, фабрики, ремонтни и занаятчийски работилници и сервизи – 30 точки
Проектът е свързан с предоставянето на услуги като: грижи за възрастни хора; грижи за лица с увреждания; грижи за деца; здравни услуги за населението – 25 точки
Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги извън посочените – 15 точки
Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:
– до 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 1 ново работно място следва да бъдат запазено за период от две години след подаване на заявка за плащане – 5 точки
– 4 и повече нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 2 нови работни места следва да бъдат запазени за период от две години след подаване на заявка за плащане – 15 точки
Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:
– кандидатът има една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства – 15 точки
– кандидатът има повече от една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства за повече от една приключена финансова година – 20 точки
– кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на кандидатстване има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства – 5 точки
Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от МИГ Брезово, Братя Даскалови през предходния програмен период – 10 точки
Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 50 000 евро – 10 точки
Проектът е на кандидат:
– физическо лице или ЕТ на възраст между 18 и 40 г. вкл. – 5 точки
– ЮЛ (ЕООД или ООД), при което минимум 50% от дяловете са собственост на жена или на физическо лице между 18 и 40 г. вкл. – 5 точки
Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи) – 10 точки

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни