Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.336

Период за прием на проекти: 28.01.2020 г. – 28.02.2020 г. 17:30 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и др.);
3. Развитие на дейности, свързани с информационни технологии, включително доставка на Интернет и други цифрови услуги за населението;
4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Балчик или Генерал Тошево.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 391 160 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 9 790 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 97 790 лева
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
1. Проекти за производствени дейности – 15 точки
2. Проекти за услуги във всички сектори – 10 точки
3. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности, води до осигуряване на допълнителна заетост в предприятието, изразена в разкриването на минимум едно работно място на пълен работен ден за периода на изпълнение на бизнес плана – 10 точки
4. Проекти, при които за производството/услугите се използват суровини и материали, произведени/предлагани от производители/търговци от територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево:
– минимум 10% от използваните суровини/материали са с произход от територията на МИГ – 5 точки;
– минимум 20 % от използваните суровини/материали са с произход от територията на МИГ – 10 точки.
5. Проекти, включващи иновации – 10 точки
6. Проекти за развитие на занаятите – 10 точки
7. Проекти, включващи инвестиции за предлагане на пазара на собствена продукция – 10 точки
8. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС – 5 точки
9. Проекти за услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии – 5 точки
10. Проекти, подадени от кандидати на възраст между 18 и 40 години – 5 точки
Изискуем минимален брой точки – 10

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни