Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Бюджет: 4 000 000 евро

Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.

Бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици/управляващи горски територии;
• Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
• Юридически лица, наематели на горски територии;

Допустими разходи
• Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
• Презалесяване на пострадалите гори, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал; транспорт и временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
• Възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътеки и места за наблюдение на пожари;
• Създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

Условия за допустимост
• Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват;
• Възстановителните дейности ще бъдат допустими за подпомагане в горските територии на цялата страна;
• Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене;
• В случаите на възстановяване на щети от болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства.

Критерии за подбор
Избираемите проекти за възстановителни дейности ще бъдат класирани по реда на тяхното кандидатстване (първи дошъл – първи обслужен).

Интензитет и размер на помощта
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 1 000 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.
Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 5 000 000 евро.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни