Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Подпомагането по мярката включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за отдих и почивка.

Бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици/управляващи горски територии;
• Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
• Юридически лица, наематели на горски територии.

Допустими разходи

• За преобразуване на горската структура:
– Преобразуване на гори, чиито дървостои са с липсващи структурни елементи в гори, състоящи се от смесени местни видове, близки до природата гори;
– Превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;
– Превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на биоразнообразието чрез разнообразяване на горската структура и състав на видовете.
• За засаждане:
– Възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;
– Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на горски природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност;
– Възстановяване и поддържане на зелена горска инфраструктура в зоните от Натура 2000;
– Създаване, възстановяване и поддържане на екологичната свързаност на зоните от Натура 2000 (екологични мостове);
– Презалесяване/ презасаждане до 5 години след създаването.

Условия за допустимост
• Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане или правото си да я управляват;
• Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
• Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

Критерии за подбор

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор:
• местоположение в място по Натура 2000;
• местоположение в съседство с място по Натура 2000;
• използваните за залесяване дървесни видове са местни.

Интензитет и размер на помощта
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 000 евро на проект.
Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 11 250 000 евро.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни