Минал прием

Мярка 4.2. Инвестиции в преработващия сектор

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград

Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

Краен срок за кандидатстване по мярка 6.1: 14.06.2018 г.

Бюджет: 22 000 000 евро

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

Периоди за прием на проекти: 24.06-05.07.2013 г.

Приемът е насочен към следните групи кандидати:
1) с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”;
2) производителите на плодове и зеленчуци от следния списък;
3) фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива).
!!! В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

Период за прием на проекти: 13.05 - 31.05.2013 г.

В посочения период на прием кандидадтите по мярка 312 ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбата по мярката с изключение на производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Периоди за прием на проекти: 18.11.2013 г. - 20.12.2013 г.

Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за:
1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
4. подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Периоди за прием на проекти: 20 август - 11 септември 2012

Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за:
1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
4. подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5. подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6. увеличаване броя на животните в стопанството;

Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Период за прием на проекти: 04.06 – 22.06.2012

Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската промишлености.

Сектори за подпомагане

Допустими за подпомагане по мярка 123 са следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Анекс I на Договора за ЕС:
• Мляко и млечни продукти
• Месо и месни продукти
• Плодове и зеленчуци, включително гъби
• Пчелен мед

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Период за прием на проекти: 13.05 - 31.05.2013 г.

В посочения период на прием кандидадтите по мярка 311 ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбата по мярката с изключение на производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Цели на мярката
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.
Обхват и дейности
Мярка 311 ще предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: 21.11.2011 – 21.12.2011 г.

В посочения период за прием ще се приемат и финансират само проекти на:
• земеделски  производители в сектор „плодове и зеленчуци”;
• земеделски  производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”;
• земеделски  производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Период за прием на проекти: 14.03. - 04.04.2011 г.

В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно:
1. инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна Директива);
2. инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
3. инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от
секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
4. инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти