Минал прием

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

Период за прием на проекти: 9.11. - 9.12.2011 г.

Цели на мярка 312
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Обхват и дейности
Мярка 312 ще се прилага в 231 общини в селските райони. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010
За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010

Цели на мярка 312
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Период за прием на проекти: 15.08. - 16.09.2011 г.

Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската промишлености.

Сектори за подпомагане

Допустими за подпомагане по мярка 123 са следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Анекс I на Договора за ЕС:
• Мляко и млечни продукти
• Месо и месни продукти
• Плодове и зеленчуци, включително гъби
• Пчелен мед

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010
За инвестиции по ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010

Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската промишлености.
Сектори за подпомагане
Допустими за подпомагане по мярка 123 са следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Анекс I на Договора за ЕС:
• Мляко и млечни продукти
• Месо и месни продукти
• Плодове и зеленчуци, включително гъби
• Пчелен мед

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: 25.07. - 19.08.2011 г.

В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно:
1. инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна Директива);
2. инвестиции за привеждане на животновъдни стопанства от сектор "Мляко" от II-ра и III-та група в съответствие с изискванията на стандартите на Общността и преминаването им в I-ва група;
3. инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
4. инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010
За инвестиции по гарантирани бюджети и ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010

Финансовата помощ по мярка 121 е предназначена за:

1. Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.

Mярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Срок за кандидатстване: 4 юли - 12 август 2016 г.

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Период за прием по мярка 4.1.: 26 октомври - 7 декември 2016 г.

Бюджет: 237 млн. евро

Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет: 100 000 000 евро

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Краен срок за прием на проекти: 16 май 2018 г., 17.30 часа

Бюджет: 166 243 000 лева

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.