Минал прием

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.361

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.282

Период за прием на проекти: 20.12.2019 - 24.01.2020 г., 17:00 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.345

Период за прием на проекти: 02.01 - 02.03.2020 г., 17:30 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Главиница и Ситово

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.336

Период за прием на проекти: 28.01.2020 г. - 28.02.2020 г. 17:30 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.424

Период за прием на проекти: 15.07 - 16.08.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Тунджа

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.277

Период за прием на проекти: 15.10.2019 - 03.02.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Ябланица и Правец

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.265

Период за прием на проекти: 7.05 - 30.06.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Бяла Слатина

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности – BG06RDNP001-19.173

Краен срок за кандидатстване: 28.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Краен срок за кандидатстване: 30.08.2019 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Перущица и Родопи

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства – BG06RDNP001-19.174

Краен срок за кандидатстване: 02.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски