Минал прием

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Период за прием на проекти: 12.11. - 14.12.2011 г.

Мярка 313 предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или за атракции за посетителите, които не генерират печалба, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

Обхват
Мярка 313 се прилага в 103 селски общини в България с население не надвишаващо 10 000 жители(списъкът е даден по долу)

Кой може да кандидатства
Селски общини с население до 10 000 жители
Юридически лица с нестопанска цел от селските райони

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Период за прием на проекти: 9.11. - 9.12.2011 г.

Цели на мярката
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010
За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010

Цели на мярката
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.