Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности – BG06RDNP001-19.173

Краен срок за кандидатстване: 28.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

Производствени дейности;
Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
– Автосервизни услуги;
– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.;
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др..
•  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)
•  Местно занаятчийство:
–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

Допустими разходи

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Кой може да кандидатства

1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица на територията на община Любимец и община Ивайловград.
3. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да осъществява дейностите по проекта на територията на община Любимец и община Ивайловград.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава 70% от общите допустими разходи по проекта.
Минимална стойност на безвъзмездната финансова помощ – 9 799 лева.
Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ – 136 906 лева.

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
1. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятието – 1 т.
2. Инвестициите по проекта са свързани основно с производствена дейност (изв. земеделските дейности) – 5 т.
3. Инвестициите по проекта са свързани с развитието на услуги във всички сектори – 4 т.
4. Инвестициите водят до внедряване на иновации. („Иновации“ са: иновативен продукт, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг) – 2 т.
5. Проектът води до повишаване производителността на предприятието и/или намаляване на производствените разходи – 2 т.
6. Проектът създава заетост – 1 т.
7. Проектът се изпълнява от жени и/или младежи до 35 г. и/или хора в неравностойно положение и/или хора от различни етнически групи (управители/собственици на кандидата, когато е юридическо лице) – 1 т.
8. Проектът създава/развива занаят – 5 т.

Ако кандидатстването по мярка „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни